# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمدرضا آشوری 15 841 25 3
محمدرضا دوست محمدیان 17 786 29 20
امین نیکوبین 18 1243 30 20
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمدرضا آشوری 12 538 83 71
محمدرضا دوست محمدیان 14 544 51 23
امین نیکوبین 14 848 47 33
Top